Doświadczenie i dorobek naukowy

Założycielem i właścicielem Pracowni „ANTIQUA” jest dr Paweł Konczewski. Poniżej informacje o działalności naukowej właściciela:

Wykształcenie:

2006             Doktor nauk humanistycznych w zakresie archeologii

1999-2004    Studia doktoranckie, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i  Pedagogicznych

1998             Magister archeologii

1991-1998     Studia w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział    Nauk Historycznych i  Pedagogicznych

1988-1991      Nauka w III L.O. im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze

Przebieg kariery zawodowej:

1998-2001 Praca na stanowisku specjalisty do spraw archeologii w firmie „AKME” Zdzisław Wiśniewski, Wrocław

od 2001 r. Praca we własnej firmie Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska “ANTIQUA” Paweł  Konczewski, ukierunkowanej na prowadzenie badań naukowych w dziedzinach nauk humanistycznych i przyrodniczych

2008-2013  Wykładowca w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego (zatrudnienie czasowe na podstawie umów cywilno-prawnych)

od 2011 r. Wykładowca w Międzywydziałowym Studium Podyplomowym Archeologii Sądowej Uniwersytetu Wrocławskiego (zatrudnienie czasowe na podstawie umów cywilno-prawnych)

od 2010 r. Współpraca z Zakładem Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – wspólne badania stanowisk sepulkralnych w ramach  praktyk terenowych z archeologii dla studentów uczelni. Członkostwo w uczelnianej Radzie Biznesu i w radzie programowej kierunku Biologia Człowieka

od 2014 r. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w dziedzinach archeologia i archeologia sądowa

od 2015 r. Wykładowca w Katedrze Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (zatrudnienie czasowe na podstawie umów cywilno-prawnych)

Otrzymane nagrody:

2010 Wyróżnienie nagrodą imienia Wernera Coblenza, przyznane przez Fundację Pro Archaeologia Saxoniae za dysertację doktorską „Działki mieszczańskie w południowo-wschodniej części średniowiecznego i wczesnonowożytnego Wrocławia”.

Udział w projektach naukowych:

od 2014 Wykonawca grantu „Mieszkańcy, kultura i środowisko przyrodnicze Górnych Łużyc na przykładzie badań mikroregionu osadniczego Tormersdorf-Toporów”, realizowanego w Katedrze Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

2008 Wykonawca grantu „Ulice Średniowiecznego Wrocławia”,  realizowanego przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

2005-2006 Wykonawca grantu „Badania archeologiczne w masywie Góry Ślęży”, realizowanego przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu.

Ważniejsze badania terenowe:

2015 Siechnice, powiat Wrocław. Badania wielofazowego stanowiska osadniczego i sepulkralnego (neolit, epoka brązu, wczesne fazy epoki żelaza).  

2015 Krępnica, powiat Bolesławiec. Badania miejsca katastrofy samolotu z czasów II wojny światowej

2015 Zgorzelec, były niemiecki obóz jeniecki Stalag VIIIA. Badania infrastruktury obozowej

2014 Zielona Góra, ul. Drzewna. Badania na przedmieściu miasta średniowiecznego i nowożytnego.

2014 – w realizacji Prędocice, powiat Zgorzelec. Badania interdyscyplinarne mikroregionu osadniczego Tormersdorf-Toporów

2014-2008 Oleśnica – Stare Miasto. Badania archeologiczno-architektoniczne miasta średniowiecznego i nowożytnego

2014 Strońsko, powiat Zduńska Wola. Badania miejsca katastrofy samolotu RWD 8, we wrześniu 1939 r.

2013 Kudak, obwód dniepropietrowski, Ukraina. Badania nowożytnej twierdzy granicznej Królestwa Polskiego

2013 Zbyczyna, powiat Kępno. Poszukiwania magazynu broni batalionu AK „Giewont”

2013 Chwałowice, powiat oławski. Poszukiwania pochówków ofiar II wojny światowej

2012 Oława. Badania wraków samolotów z II wojny światowej

2012 Warszawa, cmentarz wojskowy przy ul. Powązkowskiej. Udział w poszukiwaniach tajnych pochówków z okresu stalinowskiego w obrębie kwatery Ł

2012 Uroczysko Hubertus, powiat Gliwice. Poszukiwania grobów ofiar pozasądowych egzekucji z okresu stalinowskiego

2012-2011 Wrocław, cmentarz komunalny przy ul. Osobowickiej. Poszukiwania grobów więźniów zmarłych i straconych w okresie stalinowskim

2012-2011 Wrocław, ul. Oławska 11. Badania archeologiczne działki mieszczańskiej

2012-2008 Bołszowce, odwód Iwanofrankowski, Ukraina. Udział w badaniach wzgórza klasztornego (osadnictwo pradziejowe, średniowieczne i nowożytne)

2012-2004 Krzeptów, powiat wrocławski. Badania osady neolitycznej i wczesnośredniowiecznej

2011 Tyniec nad Ślęzą, powiat Wrocławski. Udział w oględzinach miejsca ujawnienia szczątków ludzkich niewiadomego pochodzenia

2010 Smoleńsk, Rosja. Udział w powtórnych oględzinach miejsca katastrofy polskiego samolotu Tu 154M

2010 Wrocław, ul. J. Piłsudskiego/ Komandorska/ W. Bogusławskiego. Badania archeologiczno-architektoniczne w obrębie średniowiecznego i nowożytnego Przedmieścia Świdnickiego

2011-2010 Wrocław, ul. Kuźnicza/ pl. Uniwersytecki. Badania archeologiczne średniowiecznych i nowożytnych nawarstwień antropogenicznych

2011-2010 Świdnica, Rynek. Badania archeologiczno-architektoniczne w rejonie wieży ratuszowej

2008 Bronów, powiat Świdnica. Badania mogił wojennych żołnierzy niemieckich z 1945 r.

2010 Siedlce, powiat Lubin. Badania grobów jeńców wojennych – żołnierzy polskich Kampanii Wrześniowej 1939 r.

2008-2007 Wrocław, Rynek 6. Badania działki mieszczańskiej

2008-2007 Wrocław, ul. Szewska/ pl. Uniwersytecki. Badania archeologiczno-architektoniczne kwartału zabudowy miejskiej o chronologii średniowiecznej i nowożytnej

Dorobek naukowy:

Książki:

 1. Działki mieszczańskie w południowo-wschodniej części średniowiecznego i wczesnonowożytnego Wrocławia, Wratislavia Antiqua t. 9, Wrocław 2007.
 2. Archeologia sądowa w teorii i praktyce, Warszawa 2013 (współaut. J. Kawecki, K. Szwagrzyk, M. Trzciński)

Artykuły w czasopismach, seriach i opracowaniach monograficznych:

2016
 1. Puszcza Zgorzelecka. 9 tysięcy lat współistnienia ludzi i lasu, „Odkrywca” 1 (204), Wrocław 2016, s. 38-41.
 2. Historia współczesna w konfrontacji ze źródłami archeologicznymi. Badania epizodów II wojny światowej i okresu powojennego, [w:] Archeologia współczesności, red. A. I. Zalewska, Warszawa 2016, s. 207-224.
 3. Projekt badawczy Tormersdorf-Toporów. Mieszkańcy, kultura i środowisko przyrodnicze zanikłego mikroregionu osadniczego na Górnych Łużycach, [w:] Wieś zaginiona. Stan i perspktywy badań, red. P. Nocuń, A. Przybyła-Dumin, K. Fokt, Chorzów 2016, s. 147-172 (współaut. J. Szczurowski, P. Wroniecki, M. Mackiewicz, P. Zawadzki).
 4. Concha Bullosa in Paleoanthropological Material, Advances in Experimental Medicine and Biology vol. 952, 2016, s. 65-73 (współaut. A. Gawlikowska-Sroka, J. Szczurowski, B. Kwiatkowska, E. Dzięciołowska-Baran, M. Donotek, A. Wałecka, D. Nowakowski).
 5. Problemowość badań geofizycznych dziedzictwa archeologicznego lasów nizinnych. Studium Puszczy Zgorzeleckiej, [w:] Metody geofizyczne w archeologii polskiej 2016, red. M. Furmanek, T. Herbich, M. Mackiewicz, Wrocław 2016, s. 57-60 (współaut. P. Wroniecki, M. Konczewska, J. Szczurowski).
 6. Celarium z XIII w. w klauzurze dawnego opactwa cysterek w Trzebnicy; „Architectus” 2 (46), 2016, s. 9-24 (współaut. M. Łużyniecka).
2015
 1. Groby ofiar stalinizmu na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu w świetle badań archeologicznych z lat 2011-2012 [w:] Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji 1939-1945, red. O. Ławrynowicz, J. Żelazko, Łódź 2015, s. 349-382.
 2. Z badań średniowiecznej i wczesnonowożytnej Trzebnicy. Kwartał zabudowy przy ulicach Obrońców Pokoju i Kościelnej, „Silesia Antiqua” t. 50, Wrocław 2015, s. 299-336 (współaut. M. Konczewska, Cz. Lasota, J. Piekalski).
 3. Długie dzieje wzgórza klasztornego w Bołszowcach (Ukraina). Przegląd najważniejszych wyników badań archeologicznych z lat 2006-2011, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 57, Wrocław 2015, s. 307-323 (współaut. M. Furmanek, A. Hałuszko, W. Holik, S. Kulpa, M. Mackiewicz, O. Melnychuk, T. Tkachuk).
2014
 1. Exhumation research concerning the victims of political repressions in 1945-1956 in Poland: A new direction in forensic medicine, Forensic Since International 235: 103.e1-103.e6. (współaut. Ł.Szleszkowski, A. Thannhäuser, K. Szwagrzyk, J. Kawecki, B. Świątek).
 2. Skarb groszy praskich z Oleśnicy, „Silesia Antiqua” t. 49, Wrocław 2014, s. 99-116 (współaut. M. Konczewska).
 3. Brązowa forma odlewnicza z Gaju Oławskiego, powiat oławski, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 55, Wrocław 2014, s. 161-167 (współaut. J. Baron, K. Nowak).
 4. Zur Parzellierung und Größe städtischer Grundstücke im spämittelalterichen Breslau, [w:] Breslau und Krakau im Hoch- und Spätmittelalter. Stadtgestalt – Wohnraum – Lebensstil, red. E. Mühle, Köln – Weimar – Wien 2014, s. 53-75.
 5. Osadnictwo przedcysterskie w rejonie Trzebnicy, [w:] Dziedzictwo kulturowe cystersów, red. M. Łużyniecka, A. Galar, Wrocław 2014, s. 21-33 (współaut. M Konczewska).
 6. The Town Castle in Wrocław, [w:] Středověká Evropa v pohybu. K poctě Jana Klápště, red. I. Boháčová, P. Sommer, Praha 2014, s. 201-211 (współaut. Cz. Lasota, J. Piekalski).
 7. Archeolodzy na polu bitwy. Archeologia pierwszej bitwy 2. Armii Wojska Polskiego – forsowanie Nysy Łużyckiej w kwietniu 1945 roku, „Odkrywca” 12 (191), Wrocław 2014, s. 8-11.  
2013
 1. Zawieszka z orłem z Ziębic na Śląsku. Przyczynek do poznania średniowiecznego rzędu końskiego, „Acta Militaria Mediaevalia” t. IX, Kraków-Rzeszów-Sanok 2013, s. 103-128 (współaut. B. Miazga).
 2. Historia współczesna w konfrontacji ze źródłami archeologicznymi. Badania epizodów II wojny światowej i okresu powojennego, Streszczenie referatu, Pierwszy Kongres Archeologii Polskiej, Warszawa, 19-21 Września 2013 roku, s. 91-92.
2012
 1. Parcela Rynek 6-ul. Kiełbaśnicza 5 we Wrocławiu. Rozwój zabudowy i infrastruktury elitarnej działki mieszczańskiej w XIII-XIV wieku, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 54, s. 49-77 (współaut. M. Chorowska, Cz. Lasota, J. Piekalski).
 2. Badania archeologiczne na stanowisku wczesnośredniowiecznym nr 52 w Zawoni (powiat trzebnicki,) w 2009 roku, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 54, s. 207-221 (współaut. A. Pankiewicz).
 3. Badania archeologiczno-architektoniczne w sąsiedztwie synagogi Pod Białym Bocianem we Wrocławiu, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 54, s. 325-338 (współaut. M. Konczewska).
 4. Sposób pochówku jako czynnik wyróżniający osobnika „obcego” w środowisku. Mogiła jeńca wojennego z Siedlec k. Lubina, [w:] Obcy, „Funeralia Lednickie” t. 14, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań, s. 169-178 (współaut. B. Kwiatkowska, J. Szczurowski).
2011
 1. The streets of medieval Wrocław – methods of constructions and functions, [w:] Ulica, plac I cmentarz w publicznej przestrzeni średniowiecznego I nowożytnego miasta Europy Środkowej, Wratislavia Antiqua, red. S. Krabath, J. Piekalski, K. Wachowski, s. 155-162 (współaut. J. Piekalski).
 2. Archeologiczne badania miejsc zbrodni – interpretacja zdarzeń i identyfikacja ofiar. Problemy natury naukowej, prawnej i humanitarnej, [w:] Kim jesteś Człowieku, „Funeralia Lednickie” t. 13, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań, s. 359-366.
 3. Bronów, pow. Świdnicki (groby wojenne), „Silesia Antiqua” t. 47, s. 200-207.
 4. Przedmieście Świdnickie we Wrocławiu w świetle badań wykopaliskowych na posesjach przy ulicach Józefa Piłsudskiego 69-73, Komandorskiej 5-11 i Wojciecha Bogusławskiego 16, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 53, s. 305-323 (współaut. C. Lasota, J. Piekalski).
2010
 1. Góry Złote, Silesia Antiqua, t. 46, s. 171-175 (współaut. M. Konczewska).
 2. The fortifications of medieval and post-medieval Wrocław/Breslau, [w:] Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VII, red. C. Kimminus-Schneider, M. Schneider, D. Zwick, Lübeck, s. 597-614 (współaut. R. Mruczek, J. Piekalski).
 3. Oblężenie i upadek zamku Karpień. Interpretacja źródeł archeologicznych, „Acta Militaria Mediaevalia” t. VI, s. 93-116 (współaut. L. Marek).
 4. Pierwsze wyniki badań kwartału między zamkiem lewobrzeżnym a komandorią krzyżowców z gwiazdą we Wrocławiu (ul. Szewska/pl. Uniwersytecki), „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 52, s. 309-327 (współaut. Cz. Lasota, J. Nastaszyc, J. Piekalski).
 5. Groby z II wojny światowej w Piotrowicach i Mysłowie. Miejsca pochówku ofiar zbrodni czy działań wojennych?, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 52, s. 449-469.
 6. Stratygrafia nawarstwień i konstrukcje ulic {w:] Ulice średniowiecznego Wrocławia, red. J. Piekalski, K. Wachowski, „Wratislavia Antiqua” t. 11, s. 91-157 (współaut. J. Piekalski).
2009
 1. Zabytki metalowe z fosy miejskiej we Wrocławiu, [w:] Wrocław na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. Materialne przejawy życia codziennego, Wratislavia Antiqua, red. J. Piekalski, K. Wachowski, s.89-206 (współaut. M. Konczewska)
2008
 1. Ulica Świdnicka we Wrocławiu w świetle badań w 2004 r. „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 50, s. 388-398 (współaut. M. Konczewska).
2007
 1. Osada neolityczna w Krzeptowie, gm. Kąty Wrocławskie, w świetle badań archeologicznych w latach 2005-2006, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 49, s. 53-60 (współaut. M. Konczewska).
 2. Problematyka lokacji i zagospodarowania małych miast w średniowieczu na przykładzie Trzebnicy, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 49, s. 287-296 (współaut. M. Konczewska).
 3. Zamek książęcy na lewym brzegu Odry we Wrocławiu w świetle badań z lat 2005-2006, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 49, s. 225-254 (współaut. Cz. Lasota, J. Piekalski).
 4. Osada ze starszego okresu epoki brązu w Nowej Wsi, powiat Bolesławiec, na stanowisku nr 3, Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, re. B. Gediga, z. 6, s. 151-174 (współaut. S. Pazda, M. Konczewska).
 5. Osada z późnego okresu wpływów rzymskich w Nowej Wsi, pow. Bolesławiec, na stanowisku nr 4, Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, re. B. Gediga, z. 6, s. 203-260 (współaut. S. Pazda, M. Konczewska).
2006
 1. Nowoodkryte stanowisko wielokulturowe w Krzeptowie, gm. Kąty Wrocławskie, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 48, s. 135-156 (współaut. M. Konczewska).
 2. Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowiskach 3 i 4 w Nowej Wsi, gm. Bolesławiec, woj. dolnośląskie, Ogólnopolski program ochrony archeologicznych dóbr kultury zagrożonych planowaną budową autostrad, Raport 2003-2004, t. 1, s. 291-305 (współaut. S. Pazda, M. Konczewska).
2004
 1. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przy ul. Kapitulnej 4 na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 46, s. 113-150 (współaut. K. Bykowski, Cz. Lasota, M. Konczewska, M. Paternoga, J. Piekalski, P. Rzeźnik).
2003
 1. Badania archeologiczne Starego Miasta w Trzebnicy w 2002 roku, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 45, s. 91-95 (współaut. M. Konczewska).
2002
 1. Brama Ziębicka w Strzelinie, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 44, s. 375-392 (współaut. G. Ciara, R. Mruczek, M. Stefanowicz).
2001
 1. Ratownicze badania archeologiczno-architektoniczne w rejonie placu Dominikańskiego we Wrocławiu, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 44, s. 385-394.
1996
 1. Osada kultury łużyckiej Ślęża-Plasterki, woj. wrocławskie, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 37, s. 345-349 (współaut. T. Dąbrowa, M. Opalińska, T. Gralak, K. Kwaśnica, P. Żuchliński).
1994
 1. Osada pasterska na południowym stoku Ślęży. Wstępny etap badań, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 35, s. 361-365 (współaut. R. Turakiewicz).
Ta strona korzysta z cookies by umożliwić jej wygodne przeglądanie Więcej